fb sls lj

Šolski center Ljubljana
Višja strokovna šola
Aškerčeva cesta 1
1000 Ljubljana

Vabimo vas, da nas pokličete:

Referat:            01 24 11 683

                         031 810 213

Ravnateljica,
Mirjam Založnik univ. dipl. ing. les
01 24 11 682

ali nam pišite:  vss@sclj.si

Uradne ure:

KJE: v referatu za študijske zadeve, pritličje kabinet št. 14.

KDAJ: ponedeljek do petek od 09:00 do 12:00 ure.  
Izven teh terminov nas lahko pokličite ali nam pišite na vss@sclj.si ali referat.vss@sclj.si

IZREDNI ŠTUDENTI: Za izredne študente je prisotna referentka Klavdija Naglič, in sicer v torek od 13:00 do 17:00 ure. 

Izredni študenti lahko izven uradnih ur pišete na e-naslov: referat.izredni@sclj.si ali pokličete na 041 227 126.

MUNERA 3 (2018)

Vabilo v brezplačni izredni študij v okviru projekta MUNERA 3

V obdobju 2018–2022 bomo izvajali programe za pridobitev višje strokovne izobrazbe. Izobraževanje bo za udeležence brezplačno. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Spoštovani,

Šolski center Ljubljana sodeluje v projektu MUNERA 3, s katerim je bil skupaj s konzorcijskimi partnerji izbran na razpisu »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. V okviru projekta se bodo na vseh sodelujočih šolah izvajali programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene (tudi samozaposlen ali status kmeta). Cilj projekta je v te programe vključiti 17.640 zaposlenih oseb, z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Več o samem projektu si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Šolski center Ljubljana, Višja strokovna šola, bo v študijskem letu 2018/2019 v projekt, v okviru katerega bo izvajala izobraževalne programe višjega strokovnega izobraževanja za pridobitev višje strokovne izobrazbe, vključila najmanj 26 kandidatov (skupaj vpis v prvi in drugi letnik).

Za izbrane udeležence bo izvajanje izobraževalnih programov Šolskega centra Ljubljana, Višje strokovne šole, od začetka študijskega leta 2018/2019 pa do zaključka študija brezplačno, pod pogojem, da bodo udeleženci redno izpolnjevali svoje obveznosti, določene v aneksu k pogodbi o izobraževanju. Če udeleženec ne bo opravil vseh pogodbenih obveznosti, določenih v pogodbi o izobraževanju, se ga iz projekta MUNERA 3 izključi, izobraževanje pa bo lahko nadaljeval na lastne stroške.

Ne glede na prejšnji odstavek bo šola udeležencem zaračunavala prispevke zgolj za namene in največ v višini kot je določeno v Ceniku prispevkov, ki je Priloga 1 k Pravilniku o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu (Uradni list RS, št. 21/11).

Kdo se lahko vključi v program?

Vključi se lahko vsak zaposleni, ki izpolnjuje pogoje za vpis v višje strokovno izobraževanje. V 1. letnik študijskega programa se lahko vpišete:

• s splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002),

• z mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo (Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2018/2019).

Če se boste prijavili za vpis v študijski program Oblikovanje materialov, morate poleg splošnih pogojev iz prejšnjega odstavka opraviti še preizkus posebne nadarjenosti.

Pred vključitvijo v projekt mora kandidat dostaviti ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje svoj zaposlitveni status (npr. izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja ZPIZ, potrdilo ZZZS ali ZRSZ, potrdilo delodajalca, ipd.). Vsak vključen mora imeti pogoje za aktivni vpis v CEUVIZ (Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja). Izredni študenti, ki so bili v določen program že vpisani tri leta, se v isti program v okviru tega projekta ne morejo vključiti.

Obveznosti vključenih v projekt

Z vsakim kandidatom se podpiše pogodba o izobraževanju, ki se sklene ob vpisu v program. V aneksu k pogodbi o izobraževanju se določijo obveznosti, ki jih bo udeleženec moral opraviti, in njihov obseg, pri čemer se upoštevajo predhodno pridobljena znanja in veščine. Izredni študij se financira za celotno trajanje oziroma dokončanje študija pod pogojem, da študent redno izpolnjuje svoje obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju.

Za spremljanje učinkov in rezultatov operacije bodo morali udeleženci trikrat izpolniti: Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah sofinanciranih iz ESS. Podatki se bodo zbirali; prvič: ob vključitvi udeležencev v program; drugič: najkasneje štiri (4) tedne po zaključku programa in tretjič: najkasneje šest (6) mesecev po zaključku programa.

Merila za vključitev v projekt

Študijska komisija šole je za študijsko leto 2018/19 sprejela naslednje kriterije za vključitev v projekt, potrdil pa jih je ravnatelj višje šole:

V študijskem letu 2018/19 bo šola na podlagi organizacijskega in terminskega načrta vpisala v projekt naslednje število študentov:

   2. letnik- prvi vpis: najmanj 8 študentov

V projekt se lahko prijavite kandidati/ke, ki ste do tega trenutka že vpisani v 1. letnik VSŠ ŠC Ljubljana v 2018/19, kot tudi tisti, ki to šele nameravate storiti v okviru razpoložljivih mest za vpis v septembru oz. oktobru 2018. Prav tako se lahko vključijo kandidati, ki so zadostili pogojem vpisa v 2. letnik.

Šola bo sprejemala kandidate glede na kriterije do zapolnitve mest (pomemben vrstni red, po katerem bodo prijave dospele).

Način in rok za prijavo v projekt

Rok za prijavo v projekt je 10. 10. 2018.

Vloga obsega:

1. Izjavo delodajalca o statusu zaposlenega MUNERA 3.

2. Prijavo za vpis v izredni študij MUNERA 3 z zahtevanimi dokazili (oba obrazca imate priložena).

Prijave se pošljejo s priporočeno pošto v zaprti ovojnici z vidno oznako »Prijava za vključitev v projekt MUNERA 3«, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja na naslov: Šolski center Ljubljana, Aškerčeva cesta 1, 1000 Ljubljana, ali prinesete na vpis.

Kot pravočasno prispele vloge bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku prispele v tajništvo Šolskega centra Ljubljana s priporočeno pošto. Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.

Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu prijave na projekt

Vsi prijavljeni kandidati bodo o izidu prijave na projekt obveščeni najpozneje do 17. 10. 2018. Izbrani kandidati bodo po tem tudi povabljeni k podpisu pogodbe o izobraževanju. Razgovori za potencialne kandidate bodo potekali z ravnateljem po dogovoru.

Dodatne informacije o brezplačnem izrednem študiju v okviru projekta MUNERA 3

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov vss@sclj.si oziroma na telefonsko številko 01 24 11 682.